Hakk?m?zda

1.1) GVS GRUBU
Profil:
GVS Grup, Sa?l?k & Ya?am Bilimleri, Enerji & Mobilite, Sa?l?k & Güvenlik sektörlerindeki uygulamalar için dünyan?n önde gelen filtre çözümleri üreticilerinden birisidir. GVS, teknolojisi yüksek düzeyde düzenlenmi? ortamlarda sa?l??? ve güvenli?e öncülük eder. 40 y?ll?k tarihi boyunca GVS, sa?l?k sektörü için komponent tedarikçisinden, çe?itlendirilmi? yüksek teknoloji ürünler ve filtrasyon çözümleri sunan küresel bir gruba dönü?mü?tür. Grup, ürün ve üretim süreçlerinde her zaman ara?t?rma, geli?tirme ve yenilikçili?e büyük önem vermi? ve mü?terilerinin ihtiyaçlar?n? etkin bir ?ekilde kar??layan çözümler sunma yetene?ini sürekli geli?tirmi?tir.

Grubun globalle?meye odaklanmas? ile ?talya, ?ngiltere, Brezilya, ABD, Çin, Meksika ve Romanya’da bulunan 13 üretim tesisinin yan? s?ra Rusya, Türkiye, Arjantin, Japonya, Çin ve Kore olmak üzere 6 ülke de kendi ofisini açm??t?r.

Ba?l?klar

 
MERKEZ OF?S: BOLONYA, ?TALYA


 KURULU? 1979


 3 ANA BÖLÜM

 
 2019 ÜRET?M: 2.7 M?LYAR ADET

 
 2500 ÇALI?AN

 
 19 OF?S VE 13 ÜRET?M TES?S?

 
 7 AR&GE LABORATUVARI

 
  52 TESC?LL? PATENT1.2) ÜRÜN PORTFÖYÜ
Geni? ürün çe?itlili?i ve özel tasar?m uzmanl???!
GVS, tüm bölümlerinde çok çe?itli filtre malzemeleri, filtreler ve haz?r bile?enler üreterek mü?terilerinin yeni ürün lansmanlar? için tasar?m süresini azaltmalar?n? sa?lar.
Tüm GVS bölümleri yüksek düzeyde düzenlenmi? ortamlarda çal???r ve bu nedenle son derece yüksek kalite standartlar?yla çal???r.
Dünyan?n dört bir yan?ndaki ara?t?rma ve geli?tirme merkezleri sayesinde GVS, ürün anlay???ndan ve tasar?m?ndan, test sonras?nda da seri üretime kadar mü?terilerinin ihtiyaçlar?n? kar??lamak için son derece verimli, ki?iselle?tirilmi? hizmet sunabilmektedir.


1.3) D?NAM?K VE ESNEK YAPI
GVS, sürekli ve dengeli büyümeyi mümkün k?lan aerodinamik, dinamik ve teknolojik olarak geli?mi? bir yap? sa?lad?. Grup ?u anda otomatik montaj departmanlar?nda, filtre membranlar?n?n üretimi ve i?lenmesi hatlar?n?n oldu?u Class 10000 temiz odalarda çal??an toplam 2500 ki?iyi istihdam etmektedir.


1.4) GLOBAL BÜYÜME
Kurulu?undan bugüne GVS global pazarlarda geli?meye her zaman güçlü bir e?ilim göstermi?tir. Bolonya’daki ?irket merkezi ve yurtd???ndaki ofisleri arac?l??? ile GVS mü?terilerine daha etkin ve verimli bir hizmet sunmak ve mü?terilerini yak?ndan desteklemek için dünya çap?nda bir sat?? ve üretim a?? kurmu?tur.
Güvenlik aç?s?ndan son derece teknolojik ve kritik sektörlerde GVS küresel bir yakla??m?n ya?amsal öneme sahip oldu?unu dü?ünmektedir. Bu yakla??m; mü?terilerle local olarak çal??ma olana?? sunarken, ayn? zamanda ofisleri ile küresel düzeyde ileti?im halinde kalmay? da sa?lar.

GVS’nin ?u anda ?talya(3), ?ngiltere (1), Brezilya (1), Amerika (4), Çin (3), Meksika(1) ve Romanya’da  (1) fabrikalar? ve ayr?ca Arjantin, Rusya, Türkiye, Japonya, Kore ve Çin’de 6 adet sat?? ofisi bulunmaktad?r.


1.5) ARA?TIRMA & GEL??T?RME
Teknolojik ara?t?rma ve geli?tirme:

Teknoloji GVS’nin ana i?idir. Öncü stratejik seçimler, 2019 y?l?nda gelirlerin %8’ini olu?turan AR&GE’ye yap?lan büyük yat?r?m ve ileri yönetim sistemler sayesinde grup önemli ba?ar?lar elde etmi? ve y?llar boyunca çok say?da uluslararas? ödül alm??t?r.
GVS, mü?terilerine yüksek kalite ve güvenilirlikleriyle öne ç?kan geni? bir hizmet ve ürün yelpazesi sunmak için AR&GE geli?tirme programlar?n? ve yeni ürünlerin tasar?m?n? desteklemek için son teknoloji ekipman ve teknik sistemlere sahiptir. Tüm GVS tesisleri bu yenilikleri küresel düzeyde payla??yor, bu da sürekli geli?ime katk?da bulunmaktad?r. Sonuç olarak bu grubun karakteristik teknolojik mükemmellik düzeyini korumaktad?r.
OEM mü?terileri, konseptten endüstriyel üretime kadar teknik proje ekibi taraf?ndan ad?m ad?m desteklenmektedir. Tescilli ürünler ?irket içinde geli?tirilir ve uluslararas? pazardaki ürünlere k?yasla teknik olarak geli?mi? yeniliklere sahiptir.
Tasar?m ekipleri, mümkün olan en iyi performans? sunabilmek için GVS taraf?ndan ?irket içinde üretilen membranlar? ve filtrasyon malzemelerini kullan?r.
Grubun sürekli geli?iminin ard?ndaki temel etmenlerden biri, dünyan?n dört bir yan?ndaki seçkin ara?t?rma merkezleri, üniversiteler ve labaratuvarlarla sürekli bilimsel i?birli?idir.
Bu süreç, grubun GVS ürün yelpazesinde benzersiz bir tasar?mla karakterize edilen çok say?da patenti kaydetmesine yol açm??t?r.1.6) KAL?TE VE ÇEVRE
GVS kalite odakl? bir gruptur ve kalite prosedürleri art?k grubun tüm i?tirakçileri için ortak bir ba?lang?ç noktas?d?r, bu da yap?s?n?, organizasyonel süreçlerini sürekli olarak geli?tiren, yüksek kalite ve kalite garantisi veren bir sistem geli?tiren, izleyen iç & d?? mü?teriler için mükemmeli?i olu?turmaktad?r.

Mü?teri beklentileri ve personel e?itim memnuniyeti, kalite ve sürekli iyile?tirme ilkelerini uygulayarak, üretim sürecine uygun olmayan ürünlerin yüzdesini azaltmak için geli?mi? tasar?m teknolojilerini, hata önleme yöntemlerini ve kontrol sistemlerini kullanmak GVS’nin temel hedefidir. Bu nedenle %100 hatas?z üretim hedefini sa?lanmaktad?r. 
GVS ilk kalite sertifikalar?n? 1995 y?l?nda ald? ve bugün grup küresel tesisleri düzeyinde çok say?da kalite sertifikas? bulunmaktad?r. 
Dünyada dokuz GVS tesisi, sa?l?k ve güvenlik bölümü için gerekli olan tüm sertifikalara sahiptir. Bu alandaki ana sertifikalar, s?ras?yla Avrupa ve Amerika’da kullan?lan EN ve NIOSH’dur. 
Enerji ve Mobilite bölümü tüm üretim tesislerinde eski QS9000 sertifikalar?ndan daha yeni ISO-TS 16949 sertifikalar?na geçmi?tir ve ayr?ca ISO 14001 çevre sertifikalar? alma sürecindedir. Sa?l?k ve Ya?am Bilimleri bölümünde tesisler ISO 13485 sertifikalar? ve FDA onayl?d?r. Bu bölümdeki ürünlerin ço?unda CE veya 510K i?areti ( ABD’de FDA için geçerli CE ia?retinin kar??l???) ve belirli ülkeler için lokal kay?tlar bulunur.


SATIŞ
250 M.$
Hakk?m?zda
01
ÜRETİM
1.9 Bn
Hakk?m?zda
02
MEMBRAN
2.6 Ml
Hakk?m?zda
03
ÇALIŞAN
2,300
Hakk?m?zda
04
OFİS
250
Hakk?m?zda
05
ÜRETİM SAHASI
15
Hakk?m?zda
06
AR-GE
7
Hakk?m?zda
07